Gebruik bovenstaande knop om per e-mail nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Generatie 6

VI-a
Jan Willemsz Loenen.
Gehuwd Lijsbeth Jacobs Pos, d.v. Jacob Pos, ovl. voor 1731 Nw.-Loosdrecht. Lijsbeth hertrouwde 30 december 1731 in Oud-Loosdrecht met Frans Cornelis Timmer, weduwnaar van Nelletje Dirks.
Kinderen:
1. Willem.
Volgt VII-a.
2. Jacob geb. 21.12.1698 Nw.-Loosdrecht
3. Jacob geb. 04.04.1700 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-b.
Wegens een achterstallige pachtsom werd Jan in 1676 voor 't Gerecht gedaagd tot betaalinge van
¦15.0.0 van een jaer lant pacht van jaer 1672.’ Het betrof het Rampjaar en wellicht daarom hoefde hij niet te betalen. In 1678 legde Jan de eed als schepen van Loosdrecht af:Wegens een achterstallige pachtsom werd Jan in 1676 voor 't Gerecht gedaagd tot betaalinge van ¦15.0.0 van een jaer lant pacht van jaer 1672.’ Het betrof het Rampjaar en wellicht daarom hoefde hij niet te betalen. In 1678 legde Jan de eed als schepen van Loosdrecht af:

'Den eet als die van outs altijt is gedaan bij schepenen van Loosdrecht aan de heer van Loosdrecht off sijne officieren. Dat sweer ick, dat ick het hof van Mijnden sal laten bij sijn goetrecht daar 't toe gerechtigd is.
Dat ick recht oordeel sal geven tusschen mijn vrienden en vreemden na mijn belofte, wetenschap en kennisse in besten.Dat ick recht oordeel sal geven tusschen mijn vrienden en vreemden na mijn belofte, wetenschap en kennisse in besten.
Dat ick te recht sal comen als ick vanden schout off sijn substituyt of gesworen bode daar toe verdaghvaart sal worden, het sij donderdaeghs ofte gelegene rechtdagen, gelijcke alsmede ten alle tijden en elx soo veel de noot vereyscht.
Alsmede dat ick den schout sal recht doen wanneer hij te doen sal hebben.
Dat en sal ick niet laten om giften noch om gaven, om vrienden noch om magen, noch om anxst van mijn lijf, noch om geender handen saken die Godt almachtigh aen mijn lichaem soude mogen senden.
Soo waerlijck helpt ons Godt almachtigh.'


Samen met Gijsbert Hendriksz leende Jan in 1684 van Huybertien Polling
uit Amsterdam ¦1.000,-- à 6½%. Op 10.7.1700 was deze schuld geheel afgelost. Omstreeks 1695 is Jan getrouwd met Lijsbeth Jacobs Pos en een jaar later komt hij weer als schepen voor.

“Op huijden den 14e May 1701 compareerde voor mij Bernard Johan van Zweerd, notaris ’s Hooffs van Utrecht ende ter presentie van de nabeschr(even) getuijgen Gerrit Janssen, als in huwelijk hebbende Marrigje Jacobs; Jan  Loenen als getrouwt hebbende Lijsje Jacobs en Jan Jacobse, nagelatene kinderen van Jacob Korsse. En verclaarden sij comp(aran)t(en) te constitueren en volmagtig te macken Tomas Vosch van Avesaet, procureur ’s Hooffs van Utrecht in omnibus ad lites in communi forma versoekende sij comp(aran)ten hiervan acte, die dese zijn. Aldus gedaen en gepasseerd binnen Utrecht, ter presentie van Engelb(art) van Sweerd en Willem van Olphen als getuijgen hiertoe versogt.”Marrigje Jacobs, Lijsje Jacobs Jan Jacobse: familienaam Pos (al tekende hij als Jan Cossen).
Handtekening Jan W. Loenen:(Bron: Not. arch. Utrecht, inv.nr. U137a2, Het Utrechts Archief).
 

In 1701 was hij buurmeester, d.w.z. beheerder van de dorpskas. In 1702 was hij zowel schepen als buurmeester. In die functie betaalde hij omstreeks 1 feb. 1703 aan de kerkmeesters van Nw.-Loosdrecht 'om een vierendeel [= ¼ vat] bier voor de luyers [van de kerkklok] op Victorie avond, ¦1.10.0.’ Jan diende als brandweerman in 1717 in het rot van Willem Jansz Rademaker en moest ingeval van brand zelf een schoffel meenemen. Ongeveer 68 jaar oud overleed hij in 1723. Zijn weduwe hertrouwde 30.10.1731 met Frans Cornelisz Timmer, weduwnaar van Hilletje Dirks. Uit het Verpondingenboek kon worden gereconstrueerd dat Jan Loenen aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover de Nootweg woonde, ‘in de Krom’, d.w.z. de kromming die de weg daar maakt.

VI-b
Ellert Willemsz Loenen.
Omstreeks 1680 gehuwd met Elsje Horst, dochter van Jan Horst.
Ellert was boer van beroep. Vanaf 1691 tot 1720 schepen van Zijp (Nw.-Loosdrecht) en in 1700 kerkmeester aldaar. Hij overleed Nw.-Loosdrecht 1726.
Kinderen:
1. Geertie ged. 21.12.1681 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-c.
2. Willem ged. 13.06.1683 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-d.
3. Marretje ged. 10.06.1685 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-e.
4. Lijsje ged. 20.04.1687 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-f.
5. Jan ged. 17.10.1688 Nw.-Loosdrecht. Volgt VII-g.
6. Jannetje.
Volgt VII-h.
7. Merten ged. 26.05.1692 Nw.-Loosdrecht.
Volgt VII-i.
8. Tijmen ged. 31.10.1694 Nw.-Loosdrecht

4.4.1695.
Voor notaris W, van den Brinck te Utrecht verschenen de buurmeester en schepenen van Loosdrecht, waar onder schepen Ellert Willemsz Loenen. De notaris moest een gerechtelijk aanzegging doen aan de schout van Loosdrecht, Jasper van Lynden, dat hij op korte termijn aanwezig diende zijn in het rechthuis om de zaken rond de extra-ordinaris verponding, waartoe op 21 januari ll. besloten was, af te handelen zoals dat behoort. Bij weigering werd Van Lynden aansprakelijk gesteld voor alle reeds geleden en nog te ontstane schade, onkosten en renten die de gemeente Loosdrecht mocht lijden. Het college verzocht categorisch antwoord. De notaris verklaarde de aanzegging persoonlijk t.h.v. de schout te hebben voorgelezen. Het antwoord van de schout was: “Ick hoor en ick sie.”
Handtekening van Ellert:


(Bron. not.arch. Utrecht, inv.nr. U115a1, akte nr. 234; Het Utrechts Archief).

VI-c
Hilletje Willems Loenen.
Gehuwd Nw.-Loosdrecht plm. 1675 Aart Aartsz Soetbrood, geboren voor 1656. Hilletje is overleden voor  1710 in Nw.-Loosdrecht.

VI-d
Claasje Willems Loenen.
Zij was vermoedelijk getrouwd met Jan Reyersz. Overleden na 1694.

VI-e
Lijsbeth Willems Loenen.
Getrouwd met Pous Hendriksz. Overleden Nw.-Loosdrecht voor 1680.

VI-f
Jannetje Jans Loenen.
Gehuwd voor 1699 Jan de Bree, zoon van Tijmen Willemsz de Bree en Marretje Gerrits, gedoopt Nw.-Loosdrecht 24.1.1677. Jan overleden voor 1723. 7.1.1737 kende zij voor notaris Johan A. Winkler in Hilversum goederen toe aan haar kinderen. Jannetje overleden in Nw.-Loosdrecht 1739-1743.

VI-g
Eldert (Eldert, Eldart) Klaasz Loenen.
Gehuwd  Benthuizen 12.2.1679 Geertje Cornelis Keijzer.


Inschrijving ondertrouw Eldert en Geertje, Oud-Loosdrecht 5.2.1679.

Mogelijk werd Geertje in 1739 in Amsterdam begraven als ‘Grietje Keijser op het Karthuizer kerkhof , pro Deo, ‘wonend in de Goudbloemstraat bij de Brouwersgracht.’
Eldert komt voor onder het beroep van deurwaarder. Hij was een Loenen van moeders kant en nam de familienaam Loenen aan, zoals vaker voorkwam in die tijd. Een kleindochter van Willem Pietersz de Ouden, ook Elderts grootvader, begon in 1752 een proces bij de Hoge Raad in Den Haag, omdat zij meende dat Eldert een kamp land in Loosdrecht ten onrechte had verkocht, omdat zij er recht op had. Zij verloor het proces.
Kind:
1. Pieter ged. 24.04.1691 Amsterdam.

_________________________________________________________________________________________

 

Home

Gen. 0     Gen. 1     Gen. 2     Gen. 3     Gen. 4     Gen. 5     Gen. 7

Gen. 8     Gen. 9     Gen. 10     Gen. 11     Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

Gen. 15     Gen. 16